§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy „OPLEX”, zwany dalej „Sklepem” lub „OPLEX” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu pod domeną: oplex.pl, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 2. Właścicielem Sklepu jest: OPLEX M.M. MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, NIP 7292713399,
  z siedzibą: ul. Przybyszewskiego 71, 93 -126 Łódź, tel. 42 684 61 81, adres email: 
  e-sklep@oplex.pl

 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 5. Ceny podane w Sklepie: OPLEX są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 6. Towary dostępne w Sklepie: OPLEX są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

 

§2
Zamówienia

 1. Towary zamówione dostępne są w ciągu od 1 do 5 dni roboczych i wysyłane do Klienta po skompletowaniu zamówienia. O terminie realizacji Klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

 2. Podany przez Zamawiającego adres e-mail oraz/lub telefon będzie wykorzystany do realizacji składanego zamówienia.

 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez OPLEX na stronach sklepu internetowego.

 4. Przesłane do nas zamówienie należy potwierdzić klikając link zwrotny w e-mailu otrzymanym ze sklepu po dokonaniu zamówienia. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia w ciągu 24 h. postaramy się skontaktować z Państwem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia, OPLEX odstąpi od jego realizacji po upływie 5 dni systematycznych prób nawiązania kontaktu z Zamawiającym.

 5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od OPLEX uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, OPLEX zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 6. Niepoprawnie wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej  DPD, lub Paczkomat INPOST bądź inny wskazany przez Klienta sposób wskazany przy składaniu zamówienia.

 8. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

 9. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je OPLEX, opłata za dostawę zamówionych towarów może być pokryta przez firmę OPLEX.

 11. Przed odbiorem przesyłki należy dokładnie sprawdzić w obecności kuriera  DPD czy paczka (opakowanie) nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia opakowania sugerujemy odmowę przyjęcia paczki ze wskazaniem, że przyczyną odmowy jest uszkodzenie opakowania przesyłki. O fakcie nieodebrania przesyłki prosimy w takim wypadku poinformować firmę OPLEX.

 12. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera  DPD, czy zawartość przesyłki nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera.

 

 

§3
Gwarancje i Reklamacje

 1. Części samochodowe oferowane w sklepie internetowym OPLEX są objęte gwarancją producenta.

 2. Okres gwarancyjny wynosi 1rok/2lata a w niektórych przypadkach 3 do 5-lat , w zależności których części dotyczy i jakiego producenta.

 3. Warunkiem gwarancji na części oryginalne OPEL GM  jest montaż w autoryzowanym serwisie Opla.

 4. Warunkiem gwarancji na pozostałe części jest montaż w wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym.

 5. Posiadanie zamontowanej w pojeździe niefabrycznej instalacji gazowej LPG może spowodować utratę gwarancji na niektóre części elektryczne lub elektromechaniczne.

 6. Części elektryczne i elektroniczne - moduły - cewki - czujniki - silniki krokowe - sondy - zawory egr podlegają gwarancji tylko w przypadku montażu w autoryzowanych zakładach elektromechanicznych firmy Bosch lub ASO potwierdzone fakturą lub paragonem za usługę montażu wraz z zaznaczonym numerem rejestracyjnym auta. Wyżej wymienione części muszą być dostarczone wraz z wydrukiem z diagnostyki komputerowej z w/w zakładów oraz kserokopią dowodu rejestracyjnego auta. W autach z instalacją gazową, reklamacje na te elementy nie będą rozpatrywane.

 7. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą OPLEX (e-sklep@oplex.pl lub tel. 
  42 684 61 81). Podstawą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu (paragon lub faktura), który klient otrzymał wraz z przesyłką oraz dołączone i wypełnione do niego zgłoszenie reklamacyjne (druk do pobrania poniżej) z  kserokopią dowodu rejestracyjnego.

 8. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi od 14 do 30 dni.

 9. Reklamowaną część kupujący dostarcza/przesyła na własny koszt i ryzyko na adres firmy - OPLEX 93-126 Łódź ul. Przybyszewskiego 71.  

 10. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje wymianą części lub zwrotem gotówki wraz
  z kosztami wysyłki na wskazane przez klienta konto bankowe

 11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z przesyłką towaru do firmy OPLEX  (w obie strony) ponosi kupujący.

 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu rozpatrujemy tylko na podstawie protokołu uszkodzeń spisanego z kurierem dostarczającym przesyłkę. 

 

Do pobrania formularz reklamacyjny w formacie PDF:

 - pobierz

 

 

§4

Zwroty

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 Nr 827
  z późn. zm,) OPLEX informuje, że Zamawiający, będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu
  w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

 2. Towar należy przesłać na adres sklepu na własny koszt i ryzyko składając jednocześnie oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy kupna -sprzedaży do pobrania poniżej.

 3. Podstawą zwrotu jest dołączenie do przedmiotu dowodu zakupu.

 4. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane. 

 5. Zwracany towar nie może być rozpakowany i musi posiadać oryginalne opakowanie.

 6. Zwrotowi nie podlega towar, który był montowany/używany w pojeździe. 

 7. Towar używany, zdekompletowany lub zniszczony nie podlega zwrotowi. 

 8. Należność za zwracany towar zostanie zrealizowana w formie przelewu bankowego na wskazane przez kupującego konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru do magazynu OPLEX.

 9. Sklep zwraca równowartość zakupionego towaru oraz pokrywa koszty przesyłki z zastrzeżeniem, że jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OPLEX, OLEX nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

Do pobrania formularz odstąpienia od umowy kupna na odległość w formacie PDF: 

 - pobierz

 

 

§5
Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Administratorem danych Klienta w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest OPLEX M.M. MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, NIP 7292713399, z siedzibą Łodzi: ul. Przybyszewskiego 71, 93-126 Łódź, tel. 42 684 61 81, adres email: e-sklep@oplex.pl.

 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

 

 

§6
Własność intelektualna

 
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

§7 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.